Bizonsági adatlapok -
VELUX javítókészletekhez

Biztonsági adatlapok letöltése

A VELUX Cégcsoport teljes mértékben tisztában van a vegyi anyagok és keverékek biztonsági adatlapjainak kiadására vonatkozó kötelezettségekkel a REACH-rendelet (1907/2006) értelmében. A rendelkezésre álló biztonsági adatlapokat a VELUX javítókészletek készletek alatt találja meg:

 • ZOZ 010

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P261 - Kerülje a gőzök belélegzését. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

  Veszélyt jelző piktogramok


 • ZZZ 129

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P261 - Kerülje a gőzök belélegzését. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

  Veszélyt jelző piktogramok


 • ZZZ 130

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P261 - Kerülje a gőzök belélegzését. P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

  Veszélyt jelző piktogramok


 • ZZZ 131 Teknocare

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P261 - Kerülje a gőzök belélegzését. P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

  Veszélyt jelző piktogramok


 • ZZZ 131 Teknoclean

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Szem- vagy arcvédő használata kötelező. P305 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: P351 - Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. P338 - Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

  Veszélyt jelző piktogramok


 • ZZZ 133

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.

 • ZZZ 176

  Figyelmeztetés
  Figyelem

  Figyelmeztető mondatok
  H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.

  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
  P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P280 - Védőkesztyű használata kötelező. P261 - Kerülje a gőzök belélegzését. P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valammenyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

  Veszélyt jelző piktogramok